Zveřejňujeme souhrn povinností příjemců dotace v oblasti finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů.

19. 10. 2020
Zajištění finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 1(specifický cíl 1.1 a 1.2), je jednou z povinností příjemce dotace, a to po dobu 10 let od vydání posledního kolaudačního souhlasu k projektu.

Závazkem každého příjemce je generování minimálních finančních prostředků jako zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury, které byly vypočteny na základě předloženého a Fondem schváleného Nástroje udržitelnosti 2014+. Abychom příjemcům dotace plnění těchto povinností usnadnili, zveřejnili jsme na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí dokument, který tyto povinnosti shrnuje a dále upřesňuje.

Dokument je k dispozici na odkazu: