Zjednodušujeme pravidla pro dotace na ochranu přírody v PO 4

29. 08. 2019
Změny se týkají prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí, především specifického cíle Zlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC 4.4). Úpravy pravidel umožní zejména jednodušší obnovu a budování přírodě blízkých vodních prvků či výsadbu nektarodárných a pylodárných bylin.
Revitalizace zeleně v areálu nemocnice SZZ Krnov, foto: archiv SFŽP ČR

Novinky ve specifickém cíli 4.4 se týkají především způsobilosti výdajů:

  • Biologické posouzení není vyžadováno u projektů, které neobsahují kácení nebo ošetřování stromů. Obecný výklad náležitostí biologického posouzení byl vložen do poznámky pod čarou v příloze 1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce.
  • Frézování (obecně likvidace) pařezů je způsobilým výdajem v případě, kdy je způsobilé i kácení.
  • Novým způsobilým výdajem je podpora zakládání travobylinných společenstev se zastoupením nektarodárných a pylodárných rostlin. Způsobilost není omezena procentuálním limitem a nezapočítává se do nákladů na založení ploch trávníků.
  • Výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých vodních prvků nejsou omezeny procentuálním limitem.
  • Pro terénní úpravy se limit zvyšuje z 10 % na 20 %.

Dále došlo ke změnám způsobilých výdajů na preventivní opatření proti útokům velkých šelem ve specifickém cíli 4.2. Zde se jedná o terminologické úpravy s ohledem na vydání nové metodiky „Doporučená optimální opatření pro ochranu hospodářských zvířat“. Příručka je součástí výzev č. 110 a 130 a popisuje základní typy opatření sloužících k ochraně stád, včetně technických údajů.

Samotná podporovaná opatření se nemění, dochází však k navýšení podpory pro aktivitu 4.2.4 „Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů“, a to na 100 % celkových způsobilých výdajů.

Upraveny jsou rovněž podmínky pro obnovu či zakládání větrolamů na pozemcích určených k plnění funkce lesa („PUPFL“), které jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení (lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou a krajinotvornou). U těchto větrolamů je nyní možné financovat i povinné procentuální zastoupení melioračně zpevňujících dřevin, nikoli pouze výsadby nad jeho rámec.

Ke způsobilým žadatelům ve specifickém cíli 4.3 nově přibyl Státní pozemkový úřad. Podávat žádosti však bude moci až po schválení Programového dokumentu Evropskou komisí.

Změny je možné konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty. K dotazům lze také využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Bližší informace naleznete v textech jednotlivých výzev v sekci Nabídka dotací.