Upřesnění podmínek poskytování dotací v prioritní ose 4

22. 05. 2019
Upozorňujeme žadatele o dotace v oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu z řad fyzických osob nepodnikajících, že došlo k upřesnění možnosti realizace projektů na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví.

Upřesnění se týká aktuálně vyhlášených výzev OPŽP v PO 4 ( číslo 129, 130, 131) a výzev v rámci nástroje CLLD pro Místní akční skupiny (číslo 87, 88, 127) a je účinné od 22. května 2019.

Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu pouze v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob nepodnikajících, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR (na základě nájemní smlouvy či souhlasu vlastníka).

Nelze však žádat o podporu pro projekty realizované na pozemcích ve vlastnictví podnikatelských subjektů, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z obdržení dotace na podnik. V rámci vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude u těchto projektů stanovena podmínka, že předmět podpory nesmí být po dobu udržitelnosti projektu využit k podnikání.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Výzvy jsou umístěny na stránkách Operačního programu Životní prostředí v sekci Nabídka dotací.