Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2021 dle podmínek OPŽP 2007–2013

01. 10. 2020
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013 a OPŽP 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2021.

Takto zveřejněná sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné je platná pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v programovém období 2007–2013 a 2014–2020, v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody.

Zveřejněná sociálně únosná cena na rok 2021 je uvedena jako součet za složku pitné a odpadní vody (Kč/m3 včetně DPH) a je rozdělena na cenu pro vodné a cenu pro stočné (Kč/m3 včetně DPH) na základě poměru úplných vlastních nákladů za pitnou a úplných vlastních nákladů za odpadní vodu dle Porovnání, která byla zahrnuta do Benchmarkingu Ministerstva  zemědělství ČR za rok 2019. Pro účely rozdělení sociálně únosné ceny je použitý celorepublikový poměr úplných vlastních nákladů za pitnou a úplných vlastních nákladů za odpadní vodu bez zisku, přičemž tento poměr je aplikován na výpočet sociálně únosné ceny pro projekty napříč všemi kraji dle dělení NUTS 3. Toto rozdělení bude aplikováno pouze na projekty, u kterých není známa cena druhé složky (cena pro vodné nebo cena pro stočné).

Přehled výše sociálně únosné ceny pro vodné a pro stočné dle jednotlivých krajů pro rok 2021 je ke stažení na této stránce: