OPŽP 2007–2013: Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2020

02. 10. 2019
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné (součet) stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013, platné pro kalendářní rok 2020.

Takto zveřejněná sociálně únosná cena pro vodné a stočné (jako součet za pitnou a odpadní vodu) je platná pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody. Stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné je pravidelně zveřejňováno na webu OPŽP v ročních intervalech, a to vždy v září roku před uplatněním výše sociálně únosné ceny pro vodné a stočné na další rok.

Tyto ceny jsou rozhodující při posuzování dodržování podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro výše uvedené projekty, a to v tom smyslu, že příjemce má možnost (nikoliv povinnost) ceny na sociálně únosnou úroveň snížit.

V souladu s „Metodikou pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP“ (verze 3.5) je sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné definována jako cena pro vodné a stočné (včetně DPH), která představuje 2 % průměrných ročních čistých příjmů domácností se standardní specifickou spotřebou vody 88,7 l/os*den.

Stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné (vč. DPH) v jednotlivých krajích ČR pro rok 2020 vychází ze statistických údajů o příjmech a životních podmínkách domácností za rok 2018, indexované o skutečnou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2018, roku 2019 a očekávanou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2020, s využitím údajů z pravidelně zveřejňované Zprávy o inflaci (ČNB). Průměrné roční čisté příjmy domácností budou vždy aktualizovány a navýšeny o průměrnou inflaci za rozhodné období.

Státní fond životního prostředí ČR však zároveň informuje, že na konci měsíce října 2019 bude zveřejněna sociálně únosná cena na rok 2020 rozdělená zvlášť na sociálně únosnou cenu pro pitnou a sociálně únosnou cenu pro odpadní vodu, taktéž v členění na jednotlivé kraje NUTS3.

Přehled součtu cen na rok 2020 je ke stažení na: