OPŽP 2007 – 2013: Sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2020

30. 10. 2019
Zveřejňujeme přehled rozdělené sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 – 2013, platné pro kalendářní rok 2020.

Takto zveřejněná sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné je platná pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007 – 2013 v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody, a bude aplikována pro účely OPŽP pouze na projekty, u kterých není známa cena druhé složky (cena pro vodné nebo cena pro stočné). Jde o rozšířenou verzi výpočtu sociálně únosné ceny (SÚC) pro vodné a stočné (součet) za rok 2020 zveřejněné 2. 10. 2019.

Zveřejněná SÚC na rok 2020 je rozdělena na cenu pro vodné a cenu pro stočné na základě poměru úplných vlastních nákladů (ÚVN) za pitnou a ÚVN za odpadní vodu dle porovnání, která byla zahrnuta do Benchmarkingu Ministerstva zemědělství ČR za rok 2018. Ve výpočtu rozdělení SÚC je využitý celorepublikový poměr ÚVN za pitnou a ÚVN za odpadní vodu bez zisku, přičemž tento poměr je aplikován na výpočet SÚC pro projekty napříč všemi kraji dle dělení NUTS3.