Monitorovací výbor

Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR a v případě prioritní osy 4 také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Dohled nad programem vykonává Monitorovací výbor, který průběžně monitoruje program s cílem posuzování jeho provádění a pokroku směrem k dosažení cílů programu, zohledňuje finanční údaje, společné ukazatele a ukazatele specifické pro OPŽP 2014-2020. Monitorovací výbor se skládá ze zástupců řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů a zástupců partnerů (ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, profesní organizace apod.). Každý člen Monitorovacího výboru má hlasovací právo. Evropská komise se účastní činnosti Monitorovacího výboru jako poradce.

Členové Monitorovacího výboru – k 23. 5. 2018

Základní dokumenty

Zasedání Monitorovacího výboru