Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 – Královehradecký a Parubický kraj

Lesní porost s doupnými stromy, autor: Josef Kučera
4. 4. 2019 09:00 - 4. 3. 2019 14:00
AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy Vás zve na seminář o podávání žádostí na financování projektů z Prioritní osy 4, konkrétně na projekty zabývající se vytvářením a obnovou krajinných struktur či vytváření či obnově vodních prvků (rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů, tůní), včetně revitalizace vodních toků, niv a říčních ramen.

Seminář je určen pro všechny potenciální žadatele působící na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Termín konání: 2. 4. 2019 od 9.00 do cca 14.00 hod.

Místo konání: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice

PROGRAM

10:00–10:30 První blok týkající se krajinných struktur zaměřených na výsadby a péči o dřeviny ve volné krajině a v zastavěných částech měst a obcí 

10:30–11:00 Přestávka, drobné občerstvení

11:00–12:00 Druhý blok týkající se vytváření či obnovy krajinných struktur zaměřených na vodu (revitalizace toků a niv, výstavba a obnova tůní, mokřadů, malých vodních nádrží)

Bližší informace o programu najdet v pozvánce (pdf).

Vstup na seminář je zdarma. Z důvodu omezené kapacity je však nutná registrace účastníků předem. Závazné přihlášky posílejte na e-mailovou adresu zuzana.ruzickova.par@nature.cz. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity jednací místnosti.

Drobné občerstvení v průběhu semináře bude zajištěno.