Nové výzvy na ochranu přírody a krajiny

02. 03. 2020
Od 2. března 2020 vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dvě nové kolové výzvy z Operačního programu Životní prostředí, a to 138. výzvu na SC 4.1 (Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území) a 140. výzvu na SC 4.3 (Posílit přirozené funkce krajiny).

Upozorňujeme žadatele, že výzvy jsou oproti plánovanému harmonogramu vyhlašovány jako soutěžní, nikoliv průběžné. Pro příjem žádostí budou otevřeny po zkrácenou dobu, a to do 8. 6. 2020. Hodnocení žádostí bude zahájeno po ukončení příjmu žádostí a podpora bude přidělována na základě získaného počtu bodů.

Současně oznamujeme, že dochází ke změně průběžných výzev č. 31, 52, 110, 115, 139 a 141 tak, aby pro všechny uvedené výzvy platila 24. verze Pravidel pro žadatele a příjemce z OPŽP 2014 – 2020 a rovněž aktualizovaná verze Nákladů obvyklých opatření MŽP.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Žadatelé se mohou se svými dotazy obrátit také na e-mailovou adresu dotazy-PO4@nature.cz.

Bližší informace: