Nezapomeňte na zveřejňování dokumentů v registru smluv

02. 05. 2019
Připomínáme žadatelům povinnost uveřejnit realizační smlouvu a související dokumenty v registru smluv. Vyplývá to ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V souvislosti s účinností tohoto předpisu jsou žadatelé vymezení v § 2 zákona o registru smluv povinni od 1. 7. 2016 zveřejnit smlouvu nebo ujednání s dodavatelem v podobě objednávky (kromě specifických případů, které jsou vymezeny v § 3), u které hodnota jejího předmětu převyšuje 50 000 Kč bez DPH, v registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.cz/.

V případě, že byl dodatek ke smlouvě uzavřen od 1. 7. 2016, ale samotná smlouva, ke které se daný dodatek vztahuje, byla uzavřena do 30. 6. 2016, je žadatel povinen zveřejnit jak dodatek ke smlouvě, tak i samotnou smlouvu. Účinnost smlouvy, uzavřené do 30. 6. 2017, je uvedena ve smlouvě (zpravidla k datu podpisu smlouvy). Účinnost dodatku ke smlouvě, uzavřeném od 1. 7. 2017, nastává až uveřejněním.

Žadatel dokládá Potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv spolu s podklady pro vydání právního aktu dle přílohy č. 2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020. Uveřejnění smluv a objednávek včetně jejich dodatků bude ze strany SFŽP ČR kontrolováno a bude postupováno v souladu se zákonem o registru smluv.

Pokud nedojde ke zveřejnění dané smlouvy, objednávky či dodatku ve lhůtě stanovené zákonem o registru smluv, budou výdaje vzniklé na základě smlouvy a objednávky včetně jejího dodatku považovány za nezpůsobilé.