Nástroj pro výpočet udržitelnosti vodohospodářských projektů v programovém období 2014 – 2020

01. 09. 2016
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje aktualizaci nástroje pro výpočet udržitelnosti vodohospodářských projektů (verze v1.2) předložených do prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Žadatel po vysoutěžení dodavatele stavebních prací předloží povinně k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace vyplněný nástroj Udržitelnost 2014+, zároveň je nezbytné předložit zprávu k vyplněnému nástroji s žadatelem potvrzeným listem „Info“ a listem „Návrh PFO“ (blíže viz Uživatelská příručka).

Oproti předešlé verzi došlo k níže uvedeným změnám:

Nástroj Udržitelnost
– List Info – verze nástroje upravena na 1.2
– List Makrodata – aktualizace inflace 2016 dle zprávy o inflaci k 11.8.2016
– List PFO – výpočet teoretické akumulace prostředků v letech – doplněn výpočet dle opotřebení zadaného žadatelem
– List Udržitelnost – oprava ř. 80, resp. 69 – dělení nulou a opravení odkazů – pitná/odpadní voda
– List Výpočty – úprava vzorců

Uživatelská příručka k nástroji Udržitelnost 2014+
– doplnění popisu, jak má žadatel postupovat v případě projektu na rekonstrukci ČOV nebo ÚV
– doplnění přílohy č. 2 – osnova zprávy k vyplněnému nástroji

Takto zveřejněný aktualizovaný softwarový nástroj pro výpočet udržitelnosti je platný pro vodohospodářské projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014-2020 v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Specifického cíle 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a Specifického cíle 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

V případě jakýchkoli dotazů se žadatelé mohou obracet na emailovou adresu: udrzitelnost.vhi@sfzp.cz

Nástroj udržitelnosti

Uživatelská příručka k nástroji Udržitelnost 2014+