Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
    • Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“ a „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“ (viz www.povis.cz), jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. Podporovány budou pouze studie odtokových poměrů, které budou navrhovat opatření financovatelná v rámci OPŽP.
  • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 9, pro projekty podané od 5. 4. 2019 je platná verze č. 20. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Městské části hl. m. Prahy
Organizační složky státu
Státní podniky
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce
Vysoké školy a školská zařízení
Nestátní neziskové organizace