Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl 2.4: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
  • náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
  • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů,
  • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů,
  • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

Výzva je určena pro vlastníky a provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v uhelných regionech, tj. v Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a Karlovarském kraji.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé o dotaci se řídí Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 25. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP, a to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).

Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Organizační složky státu
Státní podniky
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce
Veřejnoprávní instituce
Vysoké školy a školská zařízení
Nestátní neziskové organizace
Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
Obchodní společnosti a družstva
Podnikatelské subjekty
Fyzické osoby - podnikající

Dokumenty k výzvě

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé o dotaci se řídí Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 25. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP, a to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).

Dokumenty ke specifickému cíli

Obecně závazné dokumenty si můžete vyfiltrovat v sekci Dokumenty.