Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI) Plzeňské metropolitní oblasti.

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
  • aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
Obce a města
Svazky obcí
Příspěvkové organizace
Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty