Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • Podporovaná aktivita 1.4.1: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Typy podporovaných projektů

    • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládá­ní povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizi­kem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),

 

  • Podporovaná aktivita 1.4.2: Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a vý­straž­ných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány

Typy podporovaných projektů

    • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování a modernizace měřicích stanic,
    • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdíle­ných databází Povodňového informačního systému.
Státní podniky
Příspěvkové organizace