Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Cílem je rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

  • náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství,
  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí .

Půjčka je poskytovaná z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím SFŽP ČR:

 • minimální výše půjčky: 35 % celkových způsobilých výdajů projektu
 • maximální výše půjčky: až do 100 % celkových způsobilých výdajů projektu; nejvýše však do výše limitu veřejné podpory (dotace + hrubý grantový ekvivalent půjčky)
 • bezúročná půjčka po dobu realizace projektu; odklad splatnosti jistiny půjčky
 • zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1. 4. následujícího roku po ukončení realizace

Půjčku je možné kombinovat s dotací poskytovanou z prostředků SFŽP:

 • maximální výše dotace 25 % celkových způsobilých výdajů projektu
 • poskytnutí dotace je podmíněno čerpáním půjčky v minimální výši celkových způsobilých výdajů (CZV)
Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Organizační složky státu
Státní podniky
Státní organizace
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce
Veřejnoprávní instituce
Vysoké školy a školská zařízení
Nestátní neziskové organizace
Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
Obchodní společnosti a družstva
Podnikatelské subjekty
Fyzické osoby - podnikající