Prioritní osa 6: Technická pomoc

Specifický cíl: 6.2 – Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu

  • plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů;
  • informační, poradenskou, metodickou a právní podporou pro žadatele o podporu při přípravě a příjemce při realizaci a řízení projektů (semináře, workshopy, výměna informací, know-how, školení, networking, best practices, předběžné posouzení přijatelnosti, podpora při řešení stížností);
  • zpracování manuálů a příruček;
  • podpora redakční správy a rozvoj intranetu, zpracování a vydávání interního newsletteru a analýz.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 5. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Státní fond životního prostředí ČR
Ministerstvo životního prostředí