Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

 • Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • Podporovaná aktivita 3.1.2: Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě).
Příklady podporovaných projektů 3.1.1:
  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu,
  • předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů,
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů – jedná se o centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků,
  • vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny apod.
Příklady podporovaných projektů 3.1.2:
  • realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti (v režimu odpadů).

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze č. 24. Tyto verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Městské části hl. m. Prahy
Organizační složky státu
Státní podniky
Státní organizace
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce
Veřejnoprávní instituce
Vysoké školy a školská zařízení
Nestátní neziskové organizace
Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
Obchodní společnosti a družstva
Podnikatelské subjekty
Fyzické osoby - podnikající

Dokumenty k výzvě

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze č. 24. Tyto verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Dokumenty ke specifickému cíli

Obecně závazné dokumenty si můžete vyfiltrovat v sekci Dokumenty.
Dotazy ke specifickému cíli 3.1
Jak správně nastavit režim podpory u projektů vybudování či rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů?

Projekty vybudování/rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů jsou vždy podávány v režimu veřejné podpory s výjimkou případů, kdy o dotaci na vratné nádobí žádá obec/město/svazek obcí nebo příspěvková organizace (PO) menší obce, v jejímž případě se jedná o lokální dopad a nehrozí narušení trhu. V takovém případě může být projekt zařazen mimo veřejnou podporu, ale pouze při současném splnění podmínky, že vratné zálohované kelímky/nádobí bude příjemce dotace využívat výhradně na svých akcích a na akcích pořádaných na jeho území (např. trhy, festivaly, sportovní akce) a pro potřeby vlastních PO. Podmínkou pro toto dočasné zapůjčení pořízeného vybavení PO je, že využitím nedojde k nepovolené veřejné podpoře, (předpokladem je, že PO je nepodnikatelského charakteru, např. školy, nebo působí čistě lokálně, tedy i podnikající PO v malých sídlech). Součástí způsobilých výdajů může být i pořízení souvisejícího vybavení, jako jsou např. regály, přepravky a myčka nádobí.

Projekt není možné administrovat mimo veřejnou podporu v případech, kdy by tyto kelímky atd. sloužily k propagaci jiných subjektů (např. soukromých kaváren) nebo je využíval trvale třetí subjekt (např. na obecní koupaliště provozované soukromou osobou). V takovémto případě musí být projekt administrován vždy v režimu veřejné podpory.

Specifické případy budou řešeny individuálně.

U projektů, jejichž předmětem je pouze nákup vratného nádobí bez vytvoření uceleného systému zahrnujícího pořízení infrastruktury na jeho mytí, je jediná možná forma veřejné podpory podpora de minimis.

Jak správně nastavit uznatelnost DPH u projektů vybudování či rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů?

Pokud příjemce podpory nebo jím pověřený třetí subjekt (např. pořadatel farmářských trhů) bude v souvislosti s vratným nádobím evidovat jakékoli příjmy včetně DPH, a to v době realizace projektu a/nebo v době jeho udržitelnosti, bude DPH vztahující se k pořízení tohoto nádobí vždy nezpůsobilým nákladem. Toto se týká i výběru zálohové platby za zapůjčení nádobí. Splnění této podmínky deklaruje žadatel čestným prohlášením (ke stažení zde), které je povinnou přílohou žádosti o dotaci.