Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Cílem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:

    • tepelné čerpadlo,
    • kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva),
    • kotel na biomasu (ruční dodávka paliva),
    • plynový kondenzační kotel.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze č. 20. Tyto verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Kraje