Informace pro žadatele o dotaci z OPŽP k povinnosti podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

17. 01. 2022
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“), že příjemce podpory je povinen u relevantních projektů zaslat zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP ČR, finanční vypořádání se státním rozpočtem.

Projekty spolufinancované z prostředků EU se vypořádávají jednorázově ve vyhláškou stanovených termínech a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.

Finanční vypořádání se týká těch projektů, které byly financovány v režimu ex-ante a v roce 2021 byly převedeny v MS2014+ do stavu PP41 „Projekt finančně ukončen ze strany řídicího orgánu“. Finanční vypořádání musí být podáno v termínu daném vyhláškou, a to do 15. 2. 2022.

Projekty, u nichž byla poskytnuta podpora na již uskutečněné výdaje formou ex-post nebo kombinovaných plateb, se považují v souladu s Metodikou finančních toků Ministerstva financí za finančně vypořádané. U těchto projektů tedy nemusí příjemci finanční vypořádání předkládat.