Informace pro příjemce podpory v OPŽP k povinnosti podat finanční vypořádání

17. 01. 2020
Státní fond životního prostředí ČR informuje s ohledem na četné dotazy týkající se povinnosti podat finanční vypořádání v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, že projekty spolufinancované z prostředků EU, kterým byly poskytnuty prostředky ve výši již uskutečněných výdajů formou ex-post nebo kombinovaných plateb, jsou považovány za finančně vypořádané. U těchto projektů tedy nemusí příjemci podpory finanční vypořádání předkládat.

Toto stanovisko vychází z Metodického pokynu finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020.

V případě projektů tzv. kotlíkových dotací financovaných v režimu ex-ante musí být podáno finanční vypořádání u projektů, které byly v roce 2019 převedeny v MS2014+ do stavu PP41 Projekt finančně ukončen ze strany řídícího orgánu.