Albrechtice: Výstražný systém

V Albrechticích instalovali lokální výstražný a varovný systém a digitalizovali povodňový plán. V rámci projektu byla instalována vysílací ústředna, bezdrátové hlásiče, vodoměrná stanice a vodočetná lať, siréna a srážkoměrná stanice.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Pardubický
Příjemce podpory obec Albrechtice
Celkové způsobilé výdaje 1 645 426 Kč
Příspěvek EU 1 151 798 Kč