Kojatice: Ovocná alej

Část staré polní cesty od rybníka k lesu s místním názvem Kojatická dubina byla lemována třešňovou alejí. V současné době v původní aleji většina stromů chybí a zbývající jsou ve špatném zdravotním stavu. Zlepšení životního prostředí je v projektu plánováno navržením obnovy této staré aleje.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Vysočina
Příjemce podpory obec Kojatice
Celkové způsobilé výdaje 367 310Kč
Příspěvek EU 293 848 Kč