Korozluky: Kanalizace a ČOV

Projekt řeší likvidaci splaškových vod v obci Korozluky – Sedlec. Stavba zahrnuje výstavbu nové biologické čistírny odpadních vod pro 200 ekvivalentních obyvatel, položení potrubí tlakové kanalizace včetně přípojek a další prvky.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Ústecký
Příjemce podpory Obec Korozluky
Celkové způsobilé výdaje 15 049 778 Kč
Příspěvek EU 9 594 233 Kč