Křenovice: Kanalizace a čistírna odpadních vod

V obci Křenovice chyběl soustavný kanalizační systém. Cílem projektu bylo vybudování mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, gravitační stokové sítě o délce 3,3 kilometru, kanalizační odbočky o délce 1,1 kilometru a přeložení vodovodu.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Olomoucký
Příjemce podpory obec Křenovice
Celkové způsobilé výdaje 50 559 247 Kč
Příspěvek EU 32 231 520 Kč