Vanice: Snížení emisí amoniaku

Projekt řešil problém emitování amoniaku do ovzduší z chovu hospodářských zvířat na farmě živočišné výroby Vanice. Pořízení vhodné techniky, cisterny – aplikátoru kejdy, povede ke snížení emisí amoniaku.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Kraj Pardubický
Příjemce podpory Marek Mandík
Celkové způsobilé výdaje 1 712 000 Kč
Příspěvek EU 1 284 000 Kč