Ostrava: Protipovodňová opatření v Polance nad Odrou

Projekt byl zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu pro městský obvod Polanka nad Odrou. Jeho cílem bylo napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Moravskoslezský
Příjemce podpory statutární město Ostrava
Celkové způsobilé výdaje 3 807 087 Kč
Příspěvek EU 2 664 960 Kč