Řisuty: Snížení emisí amoniaku

Cílem projektu bylo snížení emisí amoniaku do ovzduší vznikajících ze zemědělské činnosti – živočišné výroby. Byla pořízena aplikační cisterna, která zajistí snížení emisí amoniaku ve fázi polního hnojení tekutými statkovými hnojivy.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Kraj Středočeský
Příjemce podpory AGRA Řisuty, s. r. o.
Celkové způsobilé výdaje 1 594 650 Kč
Příspěvek EU 1 195 987 Kč