Záblatí: Kanalizace a ČOV

Odkanalizováním obou místních částí a výstavbou čistíren odpadních vod dojde ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod v daných lokalitách. Realizace projektu podpoří zvýšení životní úrovně obyvatel, především přinese snížení ekologické zátěže řešených území.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory obec Záblatí
Celkové způsobilé výdaje 12 464 048 Kč
Příspěvek EU 7 945 830 Kč