Petrůvka: Zateplení kulturního domu

V Petrůvce je předmětem projektu komplexní zateplení budovy objektu občanské vybavenosti, kulturního domu. Instalováno bude tepelné čerpadlo vzduch–voda, které nahradí dosavadní vytápění tuhými palivy a elektřinou.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Petrůvka
Celkové způsobilé výdaje 1 578 287 Kč
Příspěvek EU 631 315 Kč