Čejkovice: Splašková kanalizace a ČOV

Navrhovaná stavba zajistí po své realizaci odvedení a čištění splaškových odpadních vod z obce Čejkovice. Realizací projektu se zlepší prostředí nejen v řešené obci, ale i v jejím okolí. Projekt počítá s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory obec Čejkovice
Celkové způsobilé výdaje 22 424 660 Kč
Příspěvek EU 14 295 721 Kč