Týnec: Snížení emisí

Projekt spočívá v uplatnění komplexu technologicko-organizačních opatření v rámci technologických celků slévárny za účelem snížení emisí tuhých znečišťujících látek. Projekt přispěje ke snížení znečištění ovzduší polétavým prachem PM10 a PM2,5 ze zdrojů provozovaných ve slévárně.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Kraj Středočeský
Příjemce podpory METAZ Týnec, a.s.
Celkové způsobilé výdaje 147 471 119 Kč
Příspěvek EU 95 856 227 Kč