Ejpovice: Kanalizace a ČOV

V Ejpovicích řeší dostavbu nové splaškové kanalizace v dosud neodkanalizovaných částech obce. V rámci první etapy došlo k podchycení volných výustí, výstavbě nové splaškové kanalizace v délce přes 2 kilometry a nové ČOV. V rámci druhé etapy se postaví zhruba 3,5 kilometru kanalizace.
Prioritní osa  1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Plzeňský
Příjemce podpory obec Ejpovice
Celkové způsobilé výdaje 17 845 526 Kč
Příspěvek EU 11 376 523 Kč