Třebíčsko: Dostavba kanalizace

Byla vystavěna nová kanalizace a byly odvedeny splaškové vody do již existující kanalizace, která je zaústěna do čistírny odpadních vod. Dále byla vybudována nové splaškové kanalizace v severní části obce na levém břehu Rešického potoka.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Vysočina
Příjemce podpory Vodovody a kanalizace Třebíčsko
Celkové způsobilé výdaje 2 682 567 Kč
Příspěvek EU 2 280 181 Kč