Vladislav: Protipovodňová opatření

Projekt byl zaměřen na zlepšení systému povodňové ochrany. Zařízení sloužící k informování obyvatelstva byla nevyhovující, proto byl instalován nový lokální výstražný a varovný systém. Byl rovněž digitalizován povodňový plán.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Vysočina
Příjemce podpory městys Vladislav
Celkové způsobilé výdaje 2 833 154 Kč
Příspěvek EU 1 983 207 Kč