Kamenné Zboží: Revitalizace zeleně

Revitalizace byla řešena ve třech lokalitách obce Kamenné Zboží, jedná se o alej v ulici Hronětická, parčík u nádraží a obecní park na návsi. Zeleně bylo v obci málo a esteticky ani funkčně neplnila svůj účel. V průběhu realizace projektu bylo vysazeno 51 nových stromů a 1240 keřů.
Prioritní osa 4  – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Středočeský
Příjemce podpory obec Kamenné Zboží
Celkové způsobilé výdaje 636 219 Kč
Příspěvek EU 381 731 Kč