Hrušovany u Brna: Travnatý pás se zelení

V projektu je řešena realizace travnatého pásu s rozptýlenou zelení, která bude tvořena domácími dřevinami, stromořadím z ovocných stromů a skupinami domácích keřů. Projekt má za cíl snížit větrnou erozi, oživit strohou zemědělskou krajinu a kromě dalšího i zvýšit počet ovocných stromů včetně starších odrůd.
Prioritní osa 4  – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory město Židlochovice
Celkové způsobilé výdaje 364 530 Kč
Příspěvek EU 291 624 Kč