Pravčice: Realizace prvků ÚSES

Projekt založení biokoridoru výrazně zvýší biodiverzitu v řešeném území, realizací navíc dojde k vytvoření podmínek pro spojité sítě územní ekologické stability v krajině, a to navázáním na již zrealizovaná biocentra. Cílem je vytvoření stabilního, funkčního a druhově bohatého biokoridoru, který obohatí přírodu i krajinu ve svém okolí.
Prioritní osa 4  – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Pravčice
Celkové způsobilé výdaje 922 622 Kč
Příspěvek EU 922 622 Kč