Severočeské doly: Komplexní odprášení nakládacího místa nádraží Úpravny uhlí Ledvice

Projekt řeší problém prašnosti vznikající při sypání prachového uhlí do vagónů, kde nejsou v současné době aplikována žádná opatření. Realizován bude komplex technických a technologických opatření zaměřených na snížení prašnosti, například skrápění, vysávání, protiprašná stěna a další.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Kraj Ústecký
Příjemce podpory Severočeské doly, a. s.
Celkové způsobilé výdaje 18 462 024 Kč
Příspěvek EU 10 154 113 Kč