Lukavec: Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF)

Projekt řeší osazení vhodného typu koncového stupně filtrace spalin na kotelně dřevozpracujícího závodu v Lukavci. Jeho cílem je snížení emisí tuhých znečišťujících látek (PM2,5 a PM10) a zajištění splnění národních limitů.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Kraj Vysočina
Příjemce podpory Dřevozpracující družstvo Lukavec
Celkové způsobilé výdaje 24 299 000 Kč
Příspěvek EU 6 074 750 Kč