Miroslav: Odkanalizování ulice Údolní

Ulice Údolní je odkanalizována pouze septiky a žumpami a odpadní vody z okolních ulic jsou svedeny přímo do otevřeného koryta toku Miroslávky. Předmětem předkládaného projektu je odkanalizování převážné části ulice Údolní a svedení odpadních vod do ČOV.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory město Miroslav
Celkové způsobilé výdaje 9 464 043 Kč
Příspěvek EU 6 033 327 Kč