Louka: Obnova zeleně

V Louce obnovili celkovou koncepci zeleně v jádrovém území obce. Odstranili nepůvodní a expanzivní druhy, které jsou nahrazeny převážně domácími druhy. Celkem byly vysazeny desítky stromů a tisíce keřů.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory obec Louka
Celkové způsobilé výdaje 790 025 Kč
Příspěvek EU 474 015 Kč