Jestřebí: Splašková kanalizace

Projektem bude vybudována nová gravitační splašková kanalizace v celkové délce 14 749 metrů, z toho kanalizační řady v délce 9 157 metrů a připojení v délce 5 592 metrů. Projektem bude odkanalizováno 620 ekvivalentních obyvatel.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Olomoucký
Příjemce podpory obec Jestřebí
Celkové způsobilé výdaje 49 136 657 Kč
Příspěvek EU 31 324 618 Kč