Dolní Lhota: Varovný systém

Obec nechala vyhotovit digitální povodňový plán a vybudovat funkční moderní systém varování a vyrozumívání před povodňovým nebezpečím ve správním území. Byly vytvořeny nové hlásné profily, pořídil se i srážkoměr.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Zlínský
Příjemce podpory Dolní Lhota
Celkové způsobilé výdaje 1 515 404 Kč
Příspěvek EU 1 060 782 Kč