Jezuitský rybník: Bezpečnostní přeliv

Nový bezpečnostní přeliv nahradil dosavadní nevyhovující stavidlové přelivy ve špatném technickém stavu, které byly poddimenzované. Nový přeliv je bezobslužný a zvyšuje bezpečnost vodního díla a tím i ochranu pracovníků přilehlého zemědělského objektu, obyvatel obce Hostačov a chatové oblasti.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Vysočina
Příjemce podpory Luděk Liška
Celkové způsobilé výdaje 6 287 513 Kč
Příspěvek EU 5 344 386 Kč