Týn nad Vltavou: Obnova parku

Revitalizace parku zahrnovala ošetření stávající zeleně a odstranění nežádoucích porostů. Dále byly součástí projektu nové výsadby stromů, keřů a půdopokryvných rostlin, založení travnatých ploch a kvetoucích bylinných porostů. Obnoveny byly i povrchy parkových cest.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory město Týn nad Vltavou
Celkové způsobilé výdaje 1 152 870 Kč
Příspěvek EU 691 722 Kč