Dolní Třebonín: Rybník Stráňka

V krajině vznikl nový rybník. Vhodným zakomponováním svahů a vtokové části do krajiny vznikly podmínky pro ekologickou a estetickou kvalitu krajiny. Rybník plní funkci akumulační a částečně retenční a působí pozitivně při tvorbě mikroklimatu v území.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory Ing. Václav Bürger
Celkové způsobilé výdaje 1 092 698Kč
Příspěvek EU 983 428 Kč