Skočice: Revitalizace aleje

Revitalizace alejí podpořila obnovu původních krajinných prvků a tím přispívá k posílení ekologické stability krajiny. Původní alej byla obnovena, pročištěna od náletových dřevin, kosterní dřeviny byly ošetřeny a stromořadí doplnila nová výsadba.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory BKV Kamenná, spol. s r. o.
Celkové způsobilé výdaje 714 913 Kč
Příspěvek EU 571 930 Kč