Lechotice: Biokoridory

Na stávajících oraných plochách jsou vysazovány vegetační prvky v krajině. Výsadba stromů s podsadou keřů formou nové výsadby tak obohatí lány, které byly bez vegetace. Na místě tak vzniknou regionální biokoridory.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Lechotice
Celkové způsobilé výdaje 3 390 453 Kč
Příspěvek EU 3 390 453 Kč