Opava: Snížení emisí mlýnu

Mlýn Herber nechal revitalizovat aspirační systém moderních výkonných filtrů s vysokou účinností odlučování tuhých znečišťujících látek a vybudoval zásobníky na mouky a krmiva s cílem snížení emisí tuhých látek a emisí částic PM10 a PM2,5 do ovzduší.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Kraj Moravskoslezský
Příjemce podpory Mlýn Herber, s. r. o.
Celkové způsobilé výdaje 32 039 693 Kč
Příspěvek EU 24 029 769 Kč